Content Upload Terms of Use

Social Native, Inc. (»Social Native«) zagotavlja storitve upravljanja družbenih vsebin (»storitve«) za blagovne znamke (»blagovne znamke«) v skladu z naslednjimi pogoji uporabe (»pogoji uporabe« ali »pogoji«). Družba Social Native si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila z objavo spremenjenih pogojev uporabe. V skladu s tem morate pregledati pogoje uporabe vsakič, ko dostopate do spletnega mesta Social Native, ki je na voljo na naslovu socialnative.com (»spletno mesto«), ali uporabljate storitve, da ostanete obveščeni o morebitnih spremembah pogojev uporabe. Vsak dostop ali uporaba spletnega mesta ali storitev z vaše strani po takšnem obvestilu bo pomenila, da sprejemate te spremembe, prilagoditve ali dodatke.

 1. UPORABA STORITEV

Ti pogoji uporabe veljajo za vsa spletna mesta in storitve Social Native, razen kadar je navedeno drugače. Poleg tega ste lahko pri uporabi storitev, ki jih Social Native zagotavlja blagovni znamki, predmet dodatnih pogojev uporabe, sporazumov, smernic ali pravil blagovne znamke, ki veljajo za te storitve. Če ste podjetje, ki se nahaja v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«), Švici ali Združenem kraljestvu, se strinjate tudi, da vas zavezuje Dodatek obdelavi podatkov (»DOP«) [LINK]. V skladu s temi pogoji vam druožba Social Native dodeli omejeno licenco za uporabo storitev Social Native v skladu s temi pogoji in morebitnimi pogoji storitve, navodili in smernicami blagovnih znamk, ki jih uporabljate. Družba Social Native si pridržuje pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga ukine vašo licenco za uporabo spletnega mesta in storitev. Družba Social Native lahko kadar koli in iz katerega koli razloga spremeni, začasno onemogoči ali ukine vašo uporabo spletnega mesta in storitev, vključno z ukinitvijo razpoložljivosti katere koli funkcije, zbirke podatkov ali vsebine.

Sami ste odgovorni za svojo uporabo storitev. Družbi Social Native potrjujete, da ste stari vsaj 18 let. Prav tako potrjujete, da vam je zakonito dovoljena uporaba storitev in dostop do spletnega mesta.

Družba Social Native omogoča neposreden prenos uporabniških fotografij, besedil, grafik, zvoka, videoposnetkov, informacij o lokaciji in komentarjev (»uporabniška vsebina« ali »vsebina uporabnika«) na spletna mesta in druge digitalne lastnine, ki jih upravljajo blagovne znamke, v uporabo blagovnim znamkam v kanalih za trženje, promocijo, oglaševanje in komunikacijo s strankami kot tudi zbiranje uporabniške vsebine s spletnih mest družbenih medijev v imenu blagovnih znamk. Lastnine blagovnih znamk in njihova vsebina ter poslovne prakse in pravilniki o zasebnosti blagovnih znamk niso pod nadzorom družbe Social Native, družba Social Native pa ni odgovorna za točnost ali zakonitost katere koli uporabniške vsebine, vsebine blagovne znamke ali druge vsebine in ne podaja zagotovil glede teh. Vključevanje uporabniške vsebine na spletno mesto ali v storitve ne predstavlja podpore ali pripadnosti družbe Social Native do vas, uporabniške vsebine ali katere koli blagovne znamke, ki je vključena v takšno uporabniško vsebino.

 1. UPORABNIŠKA VSEBINA

Z nalaganjem uporabniške vsebine na to spletno mesto ali s sprejemanjem teh pogojev uporabe v povezavi z zagotavljanjem uporabniške vsebine družbi Social Native blagovni znamki, njenim neodvisnim ponudnikom storitev, ki zagotavljajo storitve upravljanja vsebine, vključno z družbo Social Native, in maloprodajnim partnerjem blagovne znamke (s skupnim imenom »stranke z licenco«) dodeljujete mednarodno, trajno, nepreklicno, brezplačno, povsem plačano, neizključno, prenosljivo pravico za uporabo vaše uporabniške vsebine na kateri koli način, ki ga stranka z licenco določi po svoji lastni presoji, kar med drugim vključuje njene spletne strani, strani družbenih medijev, ki jih upravljajo stranke z licenco, promocijska e-poštna sporočila in oglaševanja ter za druge namene trženja, promocije in oglaševanja, v katerih koli medijih, ki so znani ali ki bodo znani v prihodnosti. Stranke z licenco lahko uporabljajo, prikazujejo, razmnožujejo, dobavljajo, posredujejo vašo uporabniško vsebino, iz nje ustvarjajo izpeljana dela, jo združujejo z drugimi gradivi, spreminjajo in/ali urejajo na kateri koli način, po svoji lastni presoji in brez kakršnih koli obveznosti do vas. Strankam z licenco dodeljujete pravico do uporabe svojega uporabniškega imena, imena in priimka, slike, podobe, napisa, lokacije in drugih informacij, s katerimi je mogoče določiti vašo identiteto, v povezavi z vsako uporabo vaše uporabniške vsebine.

S tem izjavljate in jamčite, da (i) ste lastnik vseh pravic v svoji uporabniški vsebini in do nje, ali če je uporabniška vsebina predmet lastniških pravic tretje osebe, kar na primer vključuje gradiva, zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patentom ali zakonom o tržni skrivnosti ali drugimi zakoni o lastniških pravicah, da imate vse potrebne licence, pravice, soglasja in dovoljenja za objavo uporabniške vsebine, ki jo pošljete, ter da dodeljujete vse pravice, navedene v tem dokumentu, vključno z dovoljenjem vseh oseb, ki se pojavljajo v vaši uporabniški vsebini; (ii) niste mladoletna oseba; (iii) imate zakonito pravico do objave uporabniške vsebine in (iv) uporabniška vsebina ni obrekovalna, klevetniška, opolzka, pornografska, nasilna, nespodobna, grozeča, napadalna, sovražna ali žaljiva in uporaba vaše uporabniške vsebine s strani strank z licenco, kot je opisana v tem dokumentu, ne krši nobenega drugega zakona. S tem oproščate in razrešujete stranke z licenco in vse osebe, ki delujejo v njihovem imenu, ter se strinjate, da ne bodo nosile nobene odgovornosti v povezavi s kakršno koli uporabo vaše uporabniške vsebine s strani strank z licenco.

Stranke z licenco si pridržujejo pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga odstranijo katero koli uporabniško vsebino s spletnega mesta, iz lastnin blagovne znamke in storitev. Če menite, da uporabniška vsebina na spletnem mestu ali storitvah krši avtorske pravice, glejte naš pravilnik o avtorskih pravicah spodaj.

 1. ZASEBNOST

Če se strinjate s temi pogoji uporabe, soglašate s tem, da lahko družba Social Native zbira in obdeluje vaše osebne podatke, kot je opisano v pravilniku o zasebnosti družbe Social Native: http://socialnative.com/privacy-policy/.

 1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletno mesto in storitve Social Native vsebujejo lastniške informacije, ki so v lasti družbe Social Native, kar med drugim vključuje besedilo, programsko opremo, fotografije, videoposnetke, grafike in celotno vsebino spletnega mesta in storitev Social Native, in so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Lastnine strank z licenco vsebujejo lastniške informacije, ki so v lasti ali predmet licence blagovne znamke ali njenega maloprodajnega partnerja in so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Potrjujete in se strinjate, da z uporabo spletnega mesta ali storitev Social Native ne pridobite lastniških ali drugih pravic do lastniških informacij in gradiv družbe Social Native in strank z licenco.

 1. PRAVILNIK O AVTORSKIH PRAVICAH

Če menite, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, nam lahko pošljete pisno obvestilo o zahtevku v skladu z zahtevami Zakona ZDA o elektronskih avtorskih pravicah iz leta 1998 (»DMCA«), ki so povzete spodaj.

Če menite, da katera koli uporabniška vsebina ali drugo gradivo na strani ali dostopno prek spletnega mesta ali storitev krši avtorske pravice, pošljite pisno obvestilo o kršitvi avtorskih pravic po navadni pošti (ne e-pošti) spodaj navedenemu »pooblaščenemu zastopniku« za namen pridobivanja obvestila v skladu z zakonom DMCA v povezavi s spletnim mestom in storitvami:

Social Native Inc.

9935 Santa Monica Blvd #766,

Beverly Hills,

CA 90212

Učinkovito pisno obvestilo mora vsebovati naslednje:

 • fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena;
 • identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, ki je bilo domnevno kršeno, ali če eno obvestilo obsega več avtorsko zaščitenih del na enem samem spletnem mestu, reprezentativni seznam del na tem spletnem mestu;
 • identifikacijo gradiva, ki domnevno krši avtorske pravice, in ustrezne informacije, da bo lahko družba Social Native poiskala gradivo;
 • ustrezne informacije, da bo lahko družba Social Native stopila v stik s pritožnikom, kot so naslov, telefonska številka, in če je na voljo, e-poštni naslov, prek katerega je mogoče stopiti v stik s stranko;
 • izjavo, da pritožnik v dobri veri verjame, da uporaba gradiva na način, ki je predmet pritožbe, ni pooblaščena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona in
 • izjavo, da so informacije v obvestilu točne in da je pritožnik pooblaščen za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena, napačne informacije veljajo za krivo pričanje.

Ko pooblaščeni zastopnik prejme ustrezno obvestilo o kršitvi, je politika družbe Social Native, da: (a) odstrani gradivo, ki krši avtorske pravice, ali onemogoči dostop do njega; (b) ponudnika gradiva ali uporabnika obvesti, da je dostop do tega gradiva onemogočen; in (c) ukine dostop do spletnega mesta in storitev za večkratne kršitelje.

Oseba, ki prejme obvestilo o domnevni kršitvi avtorskih pravic in meni, da je zahtevek napačen, lahko pooblaščenemu zastopniku družbe Social Native pošlje ugovor na pritožbo v tridesetih (30) dneh od datuma, ko je bilo gradivo odstranjeno s spletnega mesta. Učinkovit ugovor na pritožbo mora biti pisno sporočilo, ki vsebuje predvsem naslednje:

 • fizični ali elektronski podpis osebe, ki pošilja ugovor na pritožbo;
 • identifikacijo gradiva, ki je bilo odstranjena ali do katerega je bil onemogočen dostop, in lokacijo, na kateri je bilo gradivo, preden je bilo odstranjeno ali preden je bil onemogočen dostop;
 • izjavo, da oseba, ki pošilja ugovor na pritožbo, v dobri veri verjame, da je bilo gradivo odstranjeno ali onemogočeno zaradi napake ali napačne identifikacije gradiva, ki naj se odstrani ali onemogoči; in
 • ime, naslov in telefonsko številko osebe, ki pošilja ugovor na pritožbo, in izjavo, da ta oseba soglaša s pristojnostjo zveznega okrožnega sodišča za pravosodno okrožje, v katerem se naslov nahaja, ali če se naslov te osebe nahaja zunaj Združenih držav Amerike, za vsako pravosodno okrožje, v katerem deluje družba Social Native, ter da ta oseba sprejema vročitev postopka od osebe, ki je poslala obvestilo o kršitvi, ali od njenega zastopnika.

Ob prejemu ugovora na pritožbo, ki vsebuje zgoraj navedene informacije, bo družba Social Native pritožniku nemudoma zagotovila kopijo tega ugovora na pritožbo in pritožnika obvestila, da bo nadomestila odstranjeno gradivo ali znova omogočila dostop do njega. Družba Social Native bo nadomestila odstranjeno gradivo ali znova omogočila dostop do gradiva v desetih (10) do štirinajstih (14) delovnih dneh po prejemu ugovora na pritožbo, če pooblaščeni zastopnik družbe Social Native ni prejel obvestila s strani pritožnika, da je bila vložena tožba, ki zahteva sodni nalog, da se domnevnemu kršitelju prepreči izvajanje dejavnosti, ki kršijo avtorske pravice, na spletnem mestu ali v storitvah Social Native.

 1. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

DRUŽBA SOCIAL NATIVE, NJENA PRIDRUŽENA PODJETJA ALI OSEBE ALI SUBJEKTI, KI SO SODELOVALI PRI USTVARJANJU, PROIZVODNJI ALI DISTRIBUCIJI SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV SOCIAL NATIVE, V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI VAŠE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV SOCIAL NATIVE. S TEM PREVZEMATE VSE TVEGANJE ZA MOREBITNO ŠKODO, TERJATVE ALI POŠKODBE IN PRIZNAVATE, DA TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZA VSO VSEBINO NA SPLETNEM MESTU IN STORITVAH SOCIAL NATIVE. POLEG TEGA NITI DRUŽBA SOCIAL NATIVE NITI NJENA PRIDRUŽENA PODJETJA, NE GLEDE NA VZROK ALI TRAJANJE, NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI NAPAKE, NEPRAVILNOSTI, OPUSTITVE, OKVARE ALI NEPRISTNOST INFORMACIJ NA SPLETNEM MESTU ALI V STORITVAH SOCIAL NATIVE ALI ZA KAKRŠNE KOLI ZAMUDE ALI PREKINITVE PRI POSREDOVANJU TEH INFORMACIJ VAM ALI ZA KAKRŠNE KOLI TERJATVE ALI IZGUBE, KI NASTANEJO ZARADI TEGA ALI IZ TEGA IZVIRAJO. NOBENA OD ZGORAJ NAVEDENIH STRANK NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI TERJATVE ALI IZGUBE TRETJIH OSEB, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO. ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAJO V NAJVEČJI MERI, KOT TO DOPUŠČA ZAKONODAJA V USTREZNI PRISTOJNOSTI.

 1. ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI

SPLETNO MESTO IN STORITVE SOCIAL NATIVE SO ZAGOTOVLJENE »KOT SO NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNIH KOLI IZJAV ALI JAMSTEV, TAKO IZRECNIH KOT NAKAZANIH, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVA O LASTNIŠTVU, NAKAZANA JAMSTVA O PRODAJNI KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, RAZEN TISTIH JAMSTEV, KI JIH NI MOGOČE IZLOČITI, OMEJITI ALI SPREMENITI V SKLADU Z ZAKONODAJO, KI VELJA ZA TE POGOJE UPORABE.

DRUŽBA SOCIAL NATIVE, NJENE HČERINSKE DRUŽBE IN PRIDRUŽENA PODJETJA TER NJENI DAJALCI LICENCE PREDVSEM NE PODAJAJO IZJAV ALI JAMSTEV, DA: (A) BO VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV IZPOLNJEVALA VAŠE ZAHTEVE; (B) BO VAŠA UPORABA STORITEV SPLETNEGA MESTA NEPREKINJENA, PRAVOČASNA, VARNA ALI BREZ NAPAK; (C) BODO VSE INFORMACIJE, KI JIH PREJMETE NA SPLETNEM MESTU KOT REZULTAT UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV, TOČNE ALI ZANESLJIVE ALI DA (D) BODO OKVARE DELOVANJA ALI FUNKCIONALNOSTI SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV ODPRAVLJENE.

 1. ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste branili družbo Social Native, njena pridružena podjetja in njihove direktorje, uradnike, zaposlene in zastopnike pred vsemi zahtevki in stroški (vključno z odvetniškimi stroški), ki nastanejo ali so povezani z uporabo spletnega mesta ali storitev Social Native z vaše strani ali s strani drugih oseb, ki uporabljajo vaš račun, ter jim povrnili škodo in zavračali njihovo odgovornost zanje. Družba Social Native si pridržuje pravico, da prevzame izključno obrambo pred vsakim zahtevkom, za katerega smo upravičeni do odškodnine v skladu s tem odstavkom. V tem primeru boste sodelovali z družbo Social Native, kot bo razumno zahtevala družba Social Native.

 1. UKINITEV

Strinjate se, da lahko družba Social Native po lastni presoji ukine vašo uporabo spletnega mesta ali storitev Social Native. Strinjate se, da se lahko vsaka ukinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali storitev v skladu s katero koli določbo teh pogojev uporabe izvede brez predhodnega obvestila, ter potrjujete in se strinjate s tem, da lahko družba Social Native nemudoma odstrani vse informacije in datoteke, povezane z vašo uporabo spletnega mesta ali storitev. Vse določbe teh pogojev, ki bi se morale po naravi izogniti ukinitvi, se morajo izogniti ukinitvi; to med drugim vključuje pravice do intelektualne lastnine, omejitev odgovornosti, zavrnitev jamstev in odškodnino.

 1. RAZNO

Ti pogoji uporabe, pravilnik o zasebnosti družbe Social Native in vsa pravila delovanja za spletno mesto ali storitve predstavljajo celoten sporazum med družbo Social Native in vami glede predmeta tega dokumenta in nadomeščajo vse predhodne pisne ali ustne sporazume med strankama glede predmeta tega dokumenta.

Ti pogoji uporabe so osebni za vas in jih ne smete dodeliti ali prenesti iz katerega koli razloga brez predhodnega pisnega soglasja družbe Social Native; vsako dejanje ali ravnanje, ki krši zgoraj navedeno, bo neveljavno in brez učinka. Družba Social Native si izrecno pridržuje pravico do posredovanja, dodeljevanja ali prenašanja teh pogojev uporabe in vseh pravic ali dolžnosti v okviru teh pogojev brez soglasja.

Strinjate se, da če družba Social Native ne uveljavi ali uporabi nobene zakonske pravice ali pravnega sredstva, ki je vključeno v te pogoje uporabe (ali ki jih lahko družba Social Native uporabi v skladu z veljavno zakonodajo), to ne bo predstavljalo uradne odpovedi pravicam s strani družbe Social Native in da bodo te pravice ali pravna sredstvo še vedno na voljo družbi Social Native.

Pogoje uporabe in vaše razmerje z družbo Social Native ureja zakonodaja zvezne države New York, ZDA, ne glede na njena kolizijska pravila. Če do spletnega mesta ali storitev dostopate s katere koli druge lokacije kot iz Združenih držav Amerike, sprejemate polno odgovornost za skladnost z vso lokalno zakonodajo. Vi in družba Social Native se strinjata, da bosta pristala na izključno pristojnost sodišč v mestu New York, New York, ZDA, za razrešitev vseh pravnih postopkov, ki nastanejo zaradi pogojev uporabe in vašega razmerja z družbo Social Native. Ne glede na to se strinjate, da bo lahko družba Social Native vseeno zaprosila za ukinitev sodnih postopkov (ali enakovredno nujno pravno pomoč) v kateri koli pristojnosti.

Če se katero koli sodišče, ki ima pristojnost za odločanje o tej zadevi, odloči, da katera koli določba teh pogojev uporabe ni veljavna, bo določba odstranjena, ne da bi vplivala na preostale pogoje uporabe. Ostale določbe teh pogojev uporabe bodo še naprej veljavne in izvršljive.

Vsa obvestila, ki so zahtevana ali dovoljena v skladu s temi pogoji, morajo biti pisna in v angleščini ter postanejo veljavna po prejemu, če so s potrjenega e-poštnega naslova poslana na naslov legal@socialnative.com ali če jih osebno dostavi državno priznani kurir ali so prek hitre, priporočene ali overjene pošte s predplačano poštnino poslana na naslov:

Social Native Inc.

Attn: Legal Department

9903 S. Santa Monica Blvd, #766, Beverly Hills, CA 90212

Vse pravice pridržane.

Zadnja posodobitev: 23. januarja 2021