Podmínky používání pro nahrávání obsahu

Společnost Social Native, Inc. (dále jen „společnost Social Native“) poskytuje služby správy sociálního obsahu (dále jen „Služby“) pro značky (dále jen „Značky“) v souladu s následujícími Podmínkami používání (dále jen „PP“, „Podmínky používání“ nebo „Podmínky“). Společnost Social Native si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání změnit bez předchozího upozornění zveřejněním revidovaných Podmínek používání. Proto byste si měli přečíst Podmínky používání pokaždé, když vstoupíte na webové stránky společnosti Social Native dostupné na adrese socialnative.com (dále jen „Stránky“), nebo používáte Služby, abyste si udrželi informovanost o všech změnách Podmínek používání. Pokud po takovémto oznámení jakkoli používáte Stránky či Služby nebo k nim přistupujete, považuje se to za váš souhlas s takovými změnami, úpravami nebo dodatky.

 1. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Tyto PP platí pro všechny Stránky a Služby společnosti Social Native, není-li stanoveno jinak. Pokud navíc používáte Služby poskytované společností Social Native nějaké Značce, mohou se na vás vztahovat dodatečné podmínky používání, smlouvy, směrnice nebo pravidla stanovená Značkou, které se na tyto Služby vztahují. Pokud jste společnost se sídlem v Evropském hospodářském prostoru („EHS“), ve Švýcarsku nebo ve Spojeném království, souhlasíte také s tím, že budete vázáni Dodatkem o zpracování údajů („DPA“) [LINK]. V souladu s těmito Podmínkami vám společnost Social Native uděluje omezenou licenci k používání Služeb společnosti Social Native v souladu s těmito Podmínkami a všemi podmínkami služby, pokyny a směrnicemi zveřejněnými Značkami, se kterými spolupracujete. Společnost Social Native si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit vaši licenci k používání těchto Stránek a Služeb. Společnost Social Native může z jakéhokoli důvodu kdykoli změnit, pozastavit nebo přerušit vaše používání Stránek a Služeb, včetně přerušení dostupnosti jakékoli funkce, databáze nebo obsahu.

Jste výhradně odpovědný/odpovědná za to, jakým způsobem využíváte Služby. Potvrzujete společnosti Social Native, že jste dovršil/a 18 let. Také potvrzujete, že máte ze zákona povoleno používat Služby a přistupovat na Stránky.

Společnost Social Native usnadňuje přímé nahrávání uživatelských fotografií, textu, grafiky, zvuku, videa, informací o poloze a komentářů („Uživatelský obsah“ nebo „Uživatelsky generovaný obsah“) na webové stránky a jiné digitální platformy provozované Značkami, určené k použití Značkami v marketingových, propagačních, reklamních a jiných kanálech pro zapojení zákazníků, jakož i shromažďování Uživatelského obsahu ze sociálních médií jménem Značky. Majetek Značky a jeho obsah, obchodní postupy Značky a zásady ochrany soukromí nejsou pod kontrolou společnosti Social Native a společnost Social Native nenese odpovědnost a nevznáší žádné nároky ohledně přesnosti ani zákonnosti jakéhokoli Uživatelského obsahu, Značkového obsahu nebo čehokoli v něm obsaženého. Začlenění Uživatelského obsahu do Stránek nebo Služeb neznamená, že by společnost Social Native souhlasila s vámi, Uživatelským obsahem nebo jakoukoli Značkou obsaženou v takovém Uživatelském obsahu, nebo že by měla úzké vztahy s nimi nebo s vámi.

 1. UŽIVATELSKÝ OBSAH

Nahráním Uživatelského obsahu na tyto Stránky nebo přijetím těchto PP v souvislosti s jiným zpřístupněním Uživatelského obsahu společnosti Social Native udělujete Značce, jejím poskytovatelům služeb třetích stran, kteří poskytují služby správy obsahu včetně společnosti Social Native, a jejím maloobchodním partnerům (souhrnně dále jen „Licencované strany“) celosvětové, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní a převoditelné právo, plně placené bez opakujících se poplatků, jakkoli používat váš Uživatelský obsah, který bude určen podle vlastního uvážení Licencovaných stran, včetně ale ne výlučně na jejích webových stránkách, stránkách sociálních médií provozovaných Licencovanými stranami, v propagačních e-mailech a reklamách a v jiných marketingových, propagačních a reklamních iniciativách v jakýchkoli médiích známých nyní nebo později. Licencované strany mohou používat, zobrazovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vytvářet odvozená díla z jiných materiálů, kombinovat je s nimi, měnit a/nebo upravovat váš Uživatelský obsah jakýmkoli způsobem podle vlastního uvážení, bez jakýchkoli závazků vůči vám. Licencovaným stranám udělujete právo používat vaše uživatelské jméno, skutečné jméno, obrázek, podobu, titulek, umístění nebo jiné identifikační údaje v souvislosti s jakýmkoli použitím vašeho Uživatelského obsahu.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že (i) vlastníte veškerá práva ke svému Uživatelskému obsahu, nebo pokud se na Uživatelský obsah vztahují vlastnická práva třetích stran, včetně například materiálu chráněného autorskými právy, ochrannou známkou, patentem nebo obchodním tajemstvím nebo jinými zákony o vlastnických právech, máte všechny potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění ke zveřejnění Uživatelského obsahu, který předložíte, a k udělení práv udělených v tomto dokumentu, včetně povolení od všech osob, které se objeví ve vašem Uživatelském obsahu; (ii) nejste nezletilí, (iii) jste legálně oprávněni zveřejňovat Uživatelský obsah a (iv) Uživatelský obsah není pomlouvačný, hanlivý, obscénní, pornografický, surový, neslušný, vyhrožující, obtěžující, nenávistný nebo urážlivý a používání vašeho Uživatelského obsahu Licencovanými stranami, jak je zde popsáno, neporušuje žádný jiný zákon. Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že Licencované strany a všechny osoby jednající jejich jménem budou zbaveny jakékoli odpovědnosti související s používáním vašeho Uživatelského obsahu Licencovanými stranami.

Licencované strany si vyhrazují právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odstranit ze Stránek jakýkoli Uživatelský obsah, majetek Značky a Služby. Pokud se domníváte, že Uživatelský obsah umístěný na Stránkách nebo Službách porušuje autorská práva, níže si prosím přečtěte naše Zásady autorských práv.

 1. SOUKROMÍ

Souhlasem s těmito PP vyjadřujete souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů společností Social Native, jak je popsáno v Zásadách ochrany soukromí společnosti Social Native:http://socialnative.com/privacy-policy/.

 1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Stránky a Služby společnosti Social Native obsahují soukromé informace vlastněné společností Social Native, včetně zejména textu, softwaru, fotografií, videa, grafiky a celého obsahu Stránek a Služeb společnosti Social Native, chráněných autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Vlastnictví Licencovaných stran obsahuje soukromé informace vlastněné nebo licencované Značce nebo jejímu maloobchodnímu partnerovi a chráněné autorským právem, ochrannou známkou a jinými zákony o duševním vlastnictví. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáním Stránek nebo Služeb společnosti Social Native nezískáváte vlastnictví ani jiná práva k soukromým informacím a materiálům společnosti Social Native a Licencovaných stran.

 1. ZÁSADY AUTORSKÝCH PRÁV

Pokud si myslíte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, můžete nám poskytnout písemné oznámení o vašem nároku v souladu s požadavky amerického zákona o autorských právech pro digitální tisíciletí z roku 1998 (dále jen „DMCA“), který je shrnut níže.

Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah nebo jiný materiál umístěný na Stránkách nebo Službách nebo Uživatelský obsah přístupný prostřednictvím Stránek nebo Služeb porušuje autorská práva, zašlete prosím písemné oznámení o porušení autorských práv, a to poštou (nikoli e-mailem) následujícímu „Určenému zástupci“ za účelem obdržení oznámení podle zákona DMCA týkajícího se Stránek a Služeb:

Social Native Inc.

9935 Santa Monica Blvd #766,

Beverly Hills,

CA 90212

Aby bylo písemné oznámení účinné, musí obsahovat následující:

 • vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;
 • identifikaci díla chráněného autorskými právy, o němž se tvrdí, že bylo porušeno, nebo, pokud se na více děl chráněných autorskými právy na jedné internetové stránce vztahuje jediné oznámení, reprezentativní seznam těchto děl na dané internetové stránce;
 • identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva, a informace dostatečné k tomu, aby společnost Social Native mohla tento materiál najít;
 • informace dostatečné k tomu, aby společnost Social Native mohla kontaktovat stěžující si stranu, jako jsou adresa, telefonní číslo a případně e-mailová adresa, na které lze kontaktovat stranu podávající stížnost;
 • prohlášení, že stěžující si strana se v dobré víře domnívá, že používání materiálu namítanou formou není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a stěžující si strana pod hrozbou stíhání za křivou výpověď prohlašuje, že je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Jakmile Určený zástupce obdrží řádné oznámení o porušení práv, zásadou společnosti Social Native je: (a) odstranit nebo znepřístupnit materiál porušující práva; (b) oznámit poskytovateli materiálu nebo uživateli, že odstranila nebo znepřístupnila takový materiál; a (c) ukončit opětovný přístup osob porušujících práva ke Stránkám a Službám.

Osoba, která obdrží oznámení o údajném porušení autorských práv a domnívá se, že nárok je neoprávněný, může proti tomuto oznámení podat námitky Určenému zástupci společnosti Social Native do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl materiál odstraněn ze stránky. Pro účinnost námitek je potřebné, aby byly podány písemně a obsahovaly následující údaje:

 • vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby podávající námitky vůči oznámení;
 • identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo znepřístupněn, a místo, kde se materiál objevil před odstraněním nebo znepřístupněním;
 • prohlášení pod hrozbou stíhání za křivou výpověď, že osoba podávající námitky proti oznámení se v dobré víře domnívá, že materiál byl odstraněn nebo znepřístupněn vinou omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo znepřístupněn; a
 • jméno, adresa a telefonní číslo osoby podávající námitky proti oznámení a prohlášení, že tato osoba souhlasí s příslušností Federálního okresního soudu pro soudní okres, kde se tato adresa nachází, nebo pokud se adresa této osoby nachází mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní okres, kde lze společnost Social Native nalézt, a že tato osoba přijme procesně účinné doručení od osoby, která oznámení o porušení povinnosti podala, nebo od jejího zástupce.

Po obdržení námitek proti oznámení, obsahujících výše uvedené informace, poskytne společnost Social Native stěžující si straně neprodleně kopii těchto námitek proti oznámení a informuje stěžující si stranu, že odstraňovaný materiál vrátí zpět nebo k němu přestane znemožňovat přístup. Společnost Social Native odstraněný materiál vrátí zpět nebo k němu přestane znemožňovat přístup do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení námitek proti oznámení za předpokladu, že Určený zástupce společnosti Social Native neobdržel oznámení od stěžující si strany, že byla podána žaloba s cílem vydat soudní příkaz zakazující údajnému porušovateli využívat k namítané činnosti Stránky nebo Služby společnosti Social Native.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST SOCIAL NATIVE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO JAKÁKOLI OSOBA NEBO SUBJEKT PODÍLEJÍCÍ SE NA VYTVÁŘENÍ, VÝROBĚ NEBO ŠÍŘENÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI SOCIAL NATIVE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ ZEJMÉNA PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁSLEDNÝCH NEBO SANKČNÍCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHO, ŽE STRÁNKY ČI SLUŽBY SPOLEČNOSTI SOCIAL NATIVE POUŽÍVÁTE ANEBO NEJSTE SCHOPNI JE POUŽÍVAT. TÍMTO PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO ZA JAKÉKOLI ŠKODY, NÁROKY NEBO ZRANĚNÍ A TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VEŠKERÝ OBSAH NA STRÁNKÁCH A SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI SOCIAL NATIVE. KROMĚ TOHO SPOLEČNOST SOCIAL NATIVE ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ODPOVĚDNOST, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU NEBO DOBU TRVÁNÍ, ZA JAKÉKOLI CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ, VADY NEBO NEAUTENTICITU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA STRÁNKÁCH ČI SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI SOCIAL NATIVE NEBO ZA JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ ČI PŘERUŠENÍ JEJICH PŘENOSU VŮČI VÁM, ANEBO ZA JAKÉKOLI NÁROKY NEBO ZTRÁTY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ NEBO JIMI ZPŮSOBENÉ. ŽÁDNÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH STRAN NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN ANI ZTRÁTY JAKÉKOLI POVAHY, VČETNĚ ALE NE VÝLUČNĚ ZTRÁTY ZISKU, SANKČNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE POUŽIJÍ V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCI.

 1. OMEZENÍ ZÁRUKY

STRÁNKY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI SOCIAL NATIVE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ZEJMÉNA ZÁRUK VLASTNICTVÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, KROMĚ ZÁRUK, KTERÉ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT NEBO UPRAVIT PODLE ZÁKONŮ PLATNÝCH PRO TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

SPOLEČNOST SOCIAL NATIVE, JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ JEJÍCH LICENCÍ NEPOTVRZUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE: (A) POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY; (B) BUDETE MOCI POUŽÍVAT SLUŽBY STRÁNEK NEPŘETRŽITĚ, VČASNĚ, BEZPEČNĚ NEBO BEZ CHYB; (C) VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁTE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB, BUDOU PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ; NEBO (D) ŽE ZÁVADY PŘI PROVOZU NEBO VE FUNKČNOSTI STRÁNEK NEBO SLUŽEB BUDOU OPRAVENY.

 1. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost Social Native, její přidružené společnosti a jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce obhájíte, odškodníte a ochráníte před veškerými nároky a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení) vzniklými nebo souvisejícími s používáním Stránek nebo Služeb společnosti Social Native vámi nebo jakoukoli jinou osobou, která používá váš účet. Společnost Social Native si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu jakéhokoli nároku, za který máme nárok na odškodnění podle této části Podmínek. V takovém případě byste měli společnosti Social Native poskytnout takovou součinnost, kterou společnost Social Native důvodně požaduje.

 1. UKONČENÍ

Souhlasíte s tím, že společnost Social Native může podle vlastního uvážení ukončit vaše používání Stránek nebo Služeb společnosti Social Native. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu ke Stránkám nebo Službám podle kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek používání může být provedeno bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Social Native může okamžitě odstranit všechny související informace a soubory spojené s vaším používáním Stránek nebo Služeb. Všechna ustanovení těchto Podmínek, která by měla svou povahou přetrvat po ukončení, přetrvávají i po ukončení; včetně zejména práv duševního vlastnictví, omezení odpovědnosti, zřeknutí se záruky a odškodnění.

 1. RŮZNÉ

Tyto Podmínky používání, Zásady ochrany soukromí společnosti Social Native a veškerá provozní pravidla pro Stránky nebo Služby představují úplnou dohodu mezi společností Social Native a vámi ohledně předmětu této smlouvy a nahrazují všechny předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy.

Tyto Podmínky používání platí pro vás osobně a nesmíte je z žádného důvodu postoupit nebo převést bez předchozího písemného souhlasu společnosti Social Native; a jakékoli jednání nebo konání v rozporu s výše uvedeným ustanovením je neplatné a neúčinné. Společnost Social Native si výslovně vyhrazuje právo i bez souhlasu převést, postoupit nebo delegovat tyto Podmínky používání a jakákoli její práva nebo povinnosti uvedené níže.

Souhlasíte s tím, že pokud společnost Social Native neuplatní nebo nevykoná žádné zákonné právo nebo opravný prostředek, který je obsažen v těchto Podmínkách používání (nebo ze kterého má společnost Social Native prospěch podle jakéhokoli platného zákona), nebude to považováno za formální vzdání se práv společnosti Social Native a že tato práva nebo opravné prostředky budou společnosti Social Native stále k dispozici.

Podmínky používání a váš vztah se společností Social Native se řídí zákony státu New York, USA, bez ohledu na kolize právních pravidel. Pokud ke Stránkám nebo Službám přistupujete z jiného místa než ze Spojených států, přijímáte plnou odpovědnost za dodržování všech místních zákonů. Vy i společnost Social Native souhlasíte s tím, že se podřizujete výhradně pravomocím soudů v New York City, New York, USA, které rozhodují o všech právních záležitostech vyplývajících z Podmínek používání a vašeho vztahu se společností Social Native. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že společnost Social Native bude i nadále moci žádat o soudní nápravy (nebo rovnocenný druh naléhavé právní pomoci) v jakékoli jurisdikci.

Pokud kterýkoli soud, který má pravomoc rozhodnout o této záležitosti, rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání je neplatné, pak toto ustanovení bude odstraněno, aniž by to ovlivnilo jiné součásti Podmínek používání. Zbývající ustanovení těchto Podmínek používání budou nadále platná a vymahatelná.

Všechna oznámení požadovaná nebo povolená těmito Podmínkami musí být v písemné podobě a v angličtině a považují se za účinná po obdržení, pokud jsou zaslána potvrzeným e-mailem na adresu legal@socialnative.com nebo pokud jsou osobně doručena celostátně uznávaným kurýrem anebo jsou zaslána poštou první třídy, doporučenou nebo ověřenou poštou, s předplaceným poštovným na adresu:

Social Native Inc.

Attn: Legal Department

9903 S. Santa Monica Blvd, #766, Beverly Hills, CA 90212

Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2021