Gebruiksvoorwaarden voor het uploaden van inhoud.

Social Native, Inc. (“Social Native”) biedt managementservices voor sociale content (de “Diensten”) voor merken (“Merken”) waarop de volgende Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden” of “Voorwaarden”) van toepassing zijn. Social Native behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door het publiceren van herziene Gebruiksvoorwaarden. Daarom dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen telkens wanneer u de Social Native-website bezoekt, beschikbaar op socialnative.com (de “Website”), of de Diensten gebruikt, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Toegang tot of gebruik van de Website of Diensten door u na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen.

 1. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Social Native-sites en -diensten, tenzij anders bepaald. Daarnaast kan het zijn dat u bij het gebruik van Diensten die door Social Native aan een Merk worden verstrekt, onderworpen bent aan aanvullende gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, richtlijnen of regels die door het Merk worden bepaald en die van toepassing zijn op dergelijke Diensten. Als u een bedrijf bent dat in de Europese Economische Ruimte (‘EER’), in Zwitserland of in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, gaat u er ook mee akkoord dat u gebonden bent aan het addendum inzake gegevensverwerking (‘DPA’) [LINK]. Social Native geeft u volgens deze Voorwaarden een beperkte licentie voor het gebruik van de Social Native-Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden en eventuele gebruiksvoorwaarden, instructies en richtlijnen die worden gepubliceerd door merken waarmee u communiceert. Social Native behoudt zich het recht voor om uw licentie voor het gebruik van de Website en Diensten op elk gewenst moment en om elke reden te beëindigen. Social Native kan uw gebruik van de Website en Diensten op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van het stopzetten van de beschikbaarheid van elke functie, database of inhoud.

U bent volledig verantwoordelijk voor uw gebruik van de Diensten. U verklaart Social Native dat u ten minste 18 jaar oud bent. U verklaart ook dat het u wettelijk is toegestaan om de Diensten te gebruiken en toegang te krijgen tot de Website.

Social Native faciliteert het rechtstreeks uploaden van gebruikersfoto’s, tekst, afbeeldingen, audio, video, locatiegegevens en reacties (“Gebruikersinhoud” of “Door gebruikers gegenereerde inhoud”) naar websites en andere digitale eigendommen die door Merken worden beheerd, voor gebruik door de Merken in marketing-, promotie-, advertentie- en andere kanalen voor klantbetrokkenheid, evenals het verzamelen van Gebruikersinhoud van sociale mediasites namens de Merken. Merkeigenschappen en de inhoud die zich daarop bevindt, en de zakelijke praktijken en het privacybeleid van het Merk vallen niet onder de controle van Social Native, en Social Native is niet verantwoordelijk voor en doet geen claims met betrekking tot de juistheid of wettigheid van Gebruikersinhoud, Merkinhoud of wat dan ook daarin. Het opnemen van Gebruikersinhoud op de Website of Diensten impliceert niet dat Social Native instemt met of banden heeft met u, de Gebruikersinhoud of een Merk in dergelijke Gebruikersinhoud.

 1. GEBRUIKERSINHOUD

Door Gebruikersinhoud te uploaden naar deze Website of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren in verband met het anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud aan Social Native, verleent u aan het Merk, zijn externe dienstverleners die inhoudsbeheersdiensten verlenen, met inbegrip van Social Native, en zijn retailpartners (gezamenlijk, de “Gelicentieerde partijen”) het wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, overdraagbare recht om uw Gebruikersinhoud te gebruiken op een manier die de Gelicentieerde partijen naar eigen goeddunken bepalen, waaronder maar niet beperkt tot op zijn webpagina’s, socialemediapagina’s die worden beheerd door de Gelicentieerde partijen, promotionele e-mails en advertenties, en in andere marketing-, promotie- en advertentie-initiatieven, in alle media die nu of hierna bekend zijn. De Gelicentieerde partijen mogen uw Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, er afgeleide werken van maken, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken, zonder enige verplichting tegenover u. U verleent de Gelicentieerde partijen het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis, bijschrift, locatie of andere identificerende informatie in verband met enig gebruik van uw Gebruikersinhoud te gebruiken.

U verklaart en garandeert hierbij dat (i) u alle rechten van en op uw Gebruikersinhoud bezit, of, als de Gebruikersinhoud onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, waaronder bijvoorbeeld materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, handelsmerk-, octrooi- of handelsgeheimrecht of andere wetten inzake eigendomsrechten, u alle noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen hebt om de Gebruikersinhoud die u indient te publiceren en de rechten te verlenen die hierin worden verleend, waaronder toestemming van alle personen die in uw Gebruikersinhoud voorkomen; (ii) u niet minderjarig bent, (iii) u wettelijk gerechtigd bent om de Gebruikersinhoud te plaatsen, en (iv) de Gebruikersinhoud niet lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend of aanstootgevend is en dat het gebruik door de Gelicentieerde partijen van uw Gebruikersinhoud zoals hierin beschreven geen andere wet zal schenden. U ontheft, ontslaat en vrijwaart de Gelicentieerde partijen en alle personen die namens hen handelen van enige aansprakelijkheid die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van uw Gebruikersinhoud door de Gelicentieerde partijen.

De Gelicentieerde partijen behouden zich het recht voor om Gebruikersinhoud van de Website, de Merkeigenschappen en de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen. Als u van mening bent dat bepaalde Gebruikersinhoud die zich op de Website of de Diensten bevindt een auteursrecht schendt, raadpleeg dan ons Auteursrechtbeleid hieronder.

 1. PRIVACY

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden stemt u ermee in dat Social Native uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals wordt beschreven in het Privacybeleid van Social Native: http://socialnative.com/privacy-policy/.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website en Diensten van Social Native bevatten bedrijfseigen informatie van Social Native, waaronder maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, video, afbeeldingen en de volledige inhoud van de Website en de Diensten van Social Native, beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. De eigendommen van de Gelicentieerde partijen bevatten bedrijfseigen informatie die eigendom is van of in licentie is gegeven aan het Merk of zijn retailpartner, en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten inzake intellectueel eigendom. U bevestigt en stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten of andere rechten verwerft op bedrijfseigen informatie en materialen van Social Native en de Gelicentieerde partijen door gebruik te maken van de Website of Diensten van Social Native.

 1. BELEID INZAKE AUTEURSRECHT

Als u denkt dat uw werk gekopieerd is op een manier die het auteursrecht schendt, kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen van uw claim in overeenstemming met de vereisten van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act van 1998 (“DMCA”), die hieronder wordt samengevat.

Als u van mening bent dat Gebruikersinhoud of ander materiaal dat zich bevindt op of toegankelijk is via de Website of Diensten een auteursrecht schendt, stuur dan een schriftelijke kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht per gewone post (geen e-mail) naar de volgende “Aangewezen agent” met het oog op het ontvangen van een kennisgeving onder de DMCA met betrekking tot de Website en Diensten:

Social Native Inc.

9935 Santa Monica Blvd #766,

Beverly Hills,

CA 90212

Om geldig te zijn, moet de schriftelijke kennisgeving het volgende bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk is geschonden;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gepleegd of, als het meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op dezelfde website betreft, een representatieve lijst van die werken op die website;
 • Identificatie van het materiaal dat inbreuk zou plegen en redelijkerwijs voldoende informatie om Social Native in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • Voldoende gepaste informatie om Social Native in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en indien beschikbaar een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat gebruik van het materiaal, op de wijze als vermeld in de klacht, door de eigenaar van het auteursrecht, z’n vertegenwoordiger of de wet niet is toegestaan; en
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Zodra de aangewezen agent de juiste kennisgeving van inbreuk heeft ontvangen, is het Social Natives beleid om: (a) de toegang tot het inbreukmakende materiaal te verwijderen of uit te schakelen; (b) de leverancier van het materiaal of de gebruiker te informeren dat de toegang tot dergelijk materiaal is verwijderd of uitgeschakeld; en (c) de toegang van herhaalde inbreukmakers tot de Website en Diensten te beëindigen.

Een persoon die een melding van vermeende auteursrechtschending ontvangt en van mening is dat de claim onjuist is, kan binnen dertig (30) dagen na de datum waarop het materiaal van de website is verwijderd een tegenkennisgeving indienen bij de aangewezen agent van Social Native. Om geldig te zijn, moet een tegenkennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die in wezen het volgende bevat:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die de tegenkennisgeving indient;
 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang tot het materiaal werd uitgeschakeld;
 • Een verklaring op straffe van meineed dat de persoon die de tegenkennisgeving indient te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en
 • De naam, het adres en het telefoonnummer van de persoon die de tegenkennisgeving indient en een verklaring dat deze persoon instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijke arrondissement waar het adres zich bevindt, of indien het adres van deze persoon buiten de Verenigde Staten ligt, voor elk gerechtelijk arrondissement waar Social Native zich bevindt, en dat deze persoon de betekening of kennisgeving van de inbreuk zal aanvaarden van de persoon die de kennisgeving van de inbreuk heeft gedaan of van hun vertegenwoordiger.

Na ontvangst van een tegenkennisgeving, dat de hierboven beschreven informatie bevat, verstrekt Social Native de klagende partij onverwijld een kopie van een dergelijke tegenkennisgeving en stelt de klagende partij ervan in kennis dat deze het verwijderde materiaal zal vervangen of de toegang ertoe zal stopzetten. Social Native zal het verwijderde materiaal binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving vervangen of de toegang tot het materiaal stopzetten, op voorwaarde dat de aangewezen agent van Social Native geen kennisgeving van de klagende partij heeft ontvangen dat een actie is ingediend met het verzoek om een gerechtelijk bevel om de vermeende inbreukmaker ervan te weerhouden inbreukmakende activiteiten uit te voeren op de Website of Diensten van Social Native.

 1. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL IS SOCIAL NATIVE, Z’N GELIEERDE BEDRIJVEN OF EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN VAN SOCIAL NATIVE, AANSPRAKELIJK VOOR EEN SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE WEBSITE OF DIENSTEN VAN SOCIAL NATIVE TE GEBRUIKEN. U AANVAARDT HIERBIJ ALLE RISICO’S VOOR SCHADE, CLAIMS OF LETSEL EN ERKENT HIERBIJ DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD OP DE WEBSITE OF DIENSTEN VAN SOCIAL NATIVE. BOVENDIEN ZULLEN SOCIAL NATIVE NOCH Z’N GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK ZIJN, ONGEACHT DE OORZAAK OF DUUR, VOOR EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN, DEFECTEN OF ONJUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE OF DIENSTEN VAN SOCIAL NATIVE; OF VOOR EEN VERTRAGING OF ONDERBREKING IN DE VERZENDING ERVAN NAAR U; OF VOOR EVENTUELE CLAIMS OF VERLIEZEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN OF DAARDOOR WORDEN VEROORZAAKT. GEEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR AANSPRAKEN VAN DERDEN OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE. DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN GELDEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE.

 1. DISCLAIMERS

DE WEBSITE EN DIENSTEN VAN SOCIAL NATIVE WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOM, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN DIE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD ONDER DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

IN HET BIJZONDER GEVEN SOCIAL NATIVE, Z’N DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS GEEN VERKLARING OF GARANTIE AAN U DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN; (B) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITEDIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (C) ALLE INFORMATIE VERKREGEN DOOR U ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; OF (D) DAT DEFECTEN IN DE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

 1. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Social Native, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website of Diensten van Social Native door u of een andere persoon die een account van u gebruikt. Social Native behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging over te nemen van elke claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling op grond van deze sectie. In een dergelijk geval zult u Social Native de medewerking verlenen waarom Social Native redelijkerwijs verzoekt.

 1. BEËINDIGING

U gaat ermee akkoord dat Social Native naar eigen goeddunken uw gebruik van de Website of Diensten van Social Native kan beëindigen. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Website of Diensten onder een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan worden uitgevoerd, en erkent en gaat ermee akkoord dat Social Native onmiddellijk alle gerelateerde informatie en bestanden in verband met uw gebruik van de Website of Diensten kan verwijderen. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht; waaronder maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van garantie en schadeloosstelling.

 1. DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van Social Native en alle operationele regels voor de Website of Diensten vormen de volledige overeenkomst tussen Social Native en u met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst; en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk voor u bestemd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Native om welke reden dan ook door u worden toegewezen of overgedragen; en elke handeling of gedraging in strijd met het voorgaande is nietig en zonder gevolg. Social Native behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten of verplichtingen hieronder zonder toestemming over te dragen, toe te wijzen of te delegeren.

U stemt ermee in dat als Social Native geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen (of waarvan Social Native het voordeel heeft onder toepasselijke wetgeving), dit niet zal worden beschouwd als een formele afstand van de rechten van Social Native en dat deze rechten of rechtsmiddelen Social Native nog steeds beschikbaar blijven.

Op de Gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Social Native is de wetgeving van de staat New York in de VS van toepassing, ongeacht de regels van de staat inzake conflictenrecht. Als u de Website of Diensten bezoekt vanuit een andere locatie dan de Verenigde Staten, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van alle lokale wetten. U en Social Native verbinden zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in New York City, New York (VS), om eventuele juridische kwesties die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Social Native op te lossen. Niettegenstaande dit, gaat u ermee akkoord dat Social Native in elke jurisdictie nog steeds voorlopige voorzieningen (of een gelijkwaardig soort dringende juridische voorziening) mag aanvragen.

Als een rechtbank, die bevoegd is om hierover te beslissen, oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling worden verwijderd zonder de overige Gebruiksvoorwaarden aan te tasten. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven geldig en uitvoerbaar.

Alle kennisgevingen die vereist of toegestaan zijn op grond van deze Voorwaarden moeten schriftelijk en in het Engels worden verstrekt en worden geacht geldig te zijn bij ontvangst wanneer ze worden verzonden per bevestigde e-mail naar legal@socialnative.com of wanneer ze persoonlijk worden bezorgd door een nationaal erkende koerier of worden verzonden per eersteklas, aangetekende of gecertificeerde post, gefrankeerd naar:

Social Native Inc.

Attn: Legal Department

9903 S. Santa Monica Blvd, #766, Beverly Hills, CA 90212

Alle rechten voorbehouden.

Voor het laatst bijgewerkt op: January 23, 2021